Bureau

‘Architectuur viert de context en de ‘community.’

CONTEXT

Wij streven naar ontwerpen die zich durven uitspreken en tijdloos zijn. Een natuurlijke en gezonde verankering in de bestaande omgeving zien wij als een voorwaarde hiervoor.

Ruimtelijk
Een vanzelfsprekende inpassing in het landschap en omringend stedelijk weefsel is essentieel voor elke opgave. Maar wat vanzelfsprekend oogt, komt niet als vanzelfsprekend tot stand. Gedegen analyse van het ‘DNA’ van de omgeving is de basis van de planvorming.

Historisch
Respect voor traditie. Niet om letterlijk op voort te borduren, maar als methodiek voor vernieuwing. Waardoor moderne architectuur ook continuïteit kan betekenen.

Architectonisch
Unieke bouwwerken met karakter kunnen zich uitspreken zonder zich op te dringen. Onze ontwerpen kunnen verrassen, maar hebben dat niet als doelstelling. De dienstbaarheid van het gebouw aan de context en de community prevaleert boven de behoefte aan expressie. Vanuit het concept ontwerpen aan detail, textuur en plastiek is onze basis voor architectonische kwaliteit. Een expressieve vormtaal kan worden ingezet als oplossing voor een ruimtelijke vraagstuk.

Sociaal
Elke opgave heeft een sociale context. Toevoeging van het juiste programma of de juiste doelgroep kan een waardevolle bijdrage leveren aan sociale opgaves waar een wijk, dorp of stad voor staat. Deze nieuwe programma’s en doelgroepen dienen zodanig in het plan te worden verankerd dat die positieve bijdrage daadwerkelijk tot stand komt.

COMMUNITY

Door op een ongedwongen manier mensen gelegenheden te geven om “deel te nemen” of juist “terug te trekken”, actief te zijn of juist te ontspannen, kan op ongedwongen wijze een gemeenschapsgevoel en ruimte voor sociale interactie ontstaan.

Doelgroepen
Weten voor wie je bouwt helpt bij het geven van een passend antwoord op een ruimtelijk vraagstuk. Het definiëren van doelgroepen zien wij als een dankbaar hulpmiddel bij het ontwerpen. Het draagt bij aan de conceptvorming, geeft richting aan de vormgeving en helpt bij het vinden van de juiste kwaliteiten voor het gebruik van een gebouw.

Leefbaarheid
Licht, uitzicht, frisse lucht en groen zijn bekende factoren die bijdragen aan de leefbaarheid.
Veiligheid, geborgenheid, sociale controle, inclusiviteit, betrokkenheid gebruikers, maar ook segregatie en isolement zijn sociale factoren waar ruimtelijk aan ontworpen kan worden.

Place Making
Tussen ‘publiek en privé’, ‘onderweg en arriveren’, ‘ontmoeten en terugtrekken’ zit veel ruimte voor architecten om de vertaling naar ‘plekken’ vorm te geven.
Goed functionerende of inspirerende ruimtelijke vertalingen maken de overgang tussen publiek en privé zachter, geven een nieuwe betekenis aan ‘arriveren’ of ‘thuiskomen’ en bieden mensen de mogelijkheid om ongedwongen en op verschillende niveaus met anderen te verbinden.
Van landschap tot interieurontwerp wordt deze gedachte ondersteund.

Bio inclusiviteit
Als bouwers aan verstedelijking hebben wij een morele plicht om de biodiversiteit te ondersteunen.
Daarnaast draagt het samenbrengen van menselijk en dierlijk leven bij aan de leefbaarheid. Bio inclusiviteit heeft toegevoegde waarde voor de gemeenschap.

Identiteit
Gebouwen met uitgesproken karakters hebben een sterke identiteit. Het delen van een leefomgeving met een sterke identiteit draagt bij aan het gemeenschapsgevoel. Het geeft een natuurlijke gemeenschappelijke deler.

‘Van lange duur en in balans met de draagkracht van de aarde.’

DUURZAAMHEID

Van lange duur
De levensduur van bouwwerken wordt grotendeels bepaald door factoren als ‘tijdloosheid’ en ‘relevantie’ die intrinsiek onderdeel zijn van onze ontwerpvisie.
Hergebruik van bestaand vastgoed is vaak duurzamer dan sloop-nieuwbouw. Ons bureau heeft uitgebreide ervaring met transformatie. De lessen die wij daaruit trekken, nemen wij mee in onze visie op duurzame nieuwbouw.

Tijdloos. Niet trendgevoelig. Verankerd in de context met heldere ontwerpuitgangspunten.

Relevant. Blijvend en actueel nut van de gedeelde ruimten en een aangename beleving in en rondom bouwwerken.

Flexibel. Praktische ontsluiting, open vloervelden en niet-dragende gevels maken gebouwen geschikt voor verschillende functies.

Bestendig. Degelijk, de tand des tijd doorstaand.

In balans met de draagkracht van de aarde. Uitputting van grondstoffen en ecologische schade door afval wordt teruggedrongen door te kiezen voor materialen en producten met één van de volgende 3 uitgangspunten:

Biologisch afbreekbaar. Materiaal dat op natuurlijke wijze kan worden afgebroken door schimmels en bacteriën.

Circulair. De producten van nu zijn de grondstoffen van later.

Herbruikbaar. Uniform, gangbaar en demontabel.

Zelfs als er niet gekozen wordt voor materialen die geen afval produceren, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever kiest voor ‘onderhoudsvrij’, kunnen wij hiermee elementen ontwerpen die eenvoudig hergebruikt kunnen worden.

‘Voorkomen van en anticiperen op klimaatverandering.’

KLIMAAT

Voorkomen van klimaatverandering
De levensduur van installaties is beperkt terwijl installaties slecht herbruikbaar en afbreekbaar zijn en een steeds groter deel uitmaken van de bouwsom.
Onze primaire benadering bij het optimaliseren van de energieprestatie is het inzetten van bouwkundige oplossingen omdat die voor langere tijd mee gaan. De grootste uitdaging zit in het binnenhouden van warmte in de winter en het buitenhouden van warmte in de zomer.

Compacte gebouwen
Waar het niet ten koste gaat van voldoende lichtinval of kwalitatieve stedenbouw, heeft een gereduceerd geveloppervlak de voorkeur. Bijvoorbeeld door verdiept te bouwen of extra hoogte op te zoeken. Ook oriëntatie en mate van beschutting kunnen hier aan bijdragen.

Optimale thermische schil
Voorkomen is beter dan genezen. Investeren in hoge isolatiewaardes van daken en gevels, verbeterde kierdichting, triple glas en goede balans tussen open en dicht zonder verlies van ruimtelijke kwaliteit en daglicht, voorkomt onnodig verlies van warmte.

Natuurlijke ventilatie
Naast een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terugwinning kan goede nachtventilatie tijdens warme dagen de koude vraag reduceren of zelfs opheffen. Doorzonplattegronden waarbij kruislings geventileerd wordt en atria waar warme lucht gereguleerd kan worden afgevoerd geven veel comfort.

Natuurlijke koeling
Begroeiing van gevels en daken zorgen op een natuurlijke manier voor een prettige temperatuur en luchtvochtigheid. Grote overstekken, zonwerend glas en integraal ontworpen zonwering voorkomen dat de warme lucht direct het gebouw binnenkomt.

Houtbouw
Hout heeft als bouwmateriaal een aantal onmiskenbaar positieve eigenschappen. De productie haalt CO2 uit de lucht. Het is een hernieuwbaar materiaal dat we zelf kunnen kweken zonder het ecosysteem uit te putten. Hout is zowel biologisch afbreekbaar als circulair. En bovendien goed geschikt om modulair en demontabel mee te bouwen. Wij passen hout daarom graag toe, binnen en als constructiemateriaal.

Anticiperen op klimaatverandering
Onze leefomgeving heeft in toenemende mate te maken met extreme hitte, droogte en regenval.
In de landschappen rondom onze gebouwen worden daarom de volgende uitgangspunten zo veel mogelijk gehanteerd:

Vergroening van de omgeving waardoor de lucht op natuurlijke wijze afkoelt.
Doorlaatbare bodem en bestrating waardoor extreme regenval kan worden geabsorbeerd.
Buffering en opvang van regenwater om het riool te ontlasten en om mee te irrigeren in tijden van droogte.

‘Elke opgave is uniek en vraagt om een maatwerk antwoord.’

WERKMETHODIEK

Integrale benadering
Elke opgave is uniek en vraagt om een maatwerk antwoord. Ons bureau kent daarom geen ‘handschrift’ als het gaat om architectuurstijl. Ook pleiten wij niet eenzijdig voor specifieke bouwmethodieken of duurzaamheid strategieën. Wel nemen we graag deel aan het debat en kijken we bij onze ontwerpopgaven telkens weer met een verse blik en vernieuwde kennis naar het voorliggende vraagstuk.

Multidisciplinair proces
Het heeft altijd de voorkeur als landschapsarchitecten en adviseurs voor constructie, bouwfysica, brandveiligheid in een vroeg stadium bij het ontwerpproces betrokken worden. Op die manier kan een ontwerp daadwerkelijk integraal tot stand komen, wat bijdraagt aan het vinden van de optimale antwoorden op complexe vraagstukken.
Alle specifieke data integreren wij volgens standaard protocollen in een BIM-model. De overige adviseurs kunnen hun data ook toevoegen waardoor er afstemming plaats vindt tussen de verschillende disciplines.
Alle betrokken adviseurs en de opdrachtgever hebben toegang tot het totaalmodel en kunnen het ontwerpproces op elk moment volgen, vragen stellen, suggesties doen en conflicten helpen oplossen. Het resultaat is een virtueel gebouwd, integraal ontwerp.

Bureau organisatie
Al onze medewerkers zijn BNA geregistreerd architect. Er is geen ondersteunend personeel. Wij verdelen de werkzaamheden onder elkaar. Iedere architect kan zelfstandig projecten van start tot oplevering tot een goed einde brengen. Maar liever werken wij met meerdere architecten aan elk project. Op die manier houden we elkaar scherp en krijgen de ontwerpen het beste van meer werelden.